Search

Hvorfor agentbaserte modeller er bedre egnet til å modellere markedet for elsertifikater enn fundame

Før jeg begynner å underbygge påstanden i overskriften er det nærliggende å beskrive hva som er hensikten med en modell, eller mer spesifikt, en markedsmodell. En modell er en forenklet representasjon av den virkelige verden. En markedsmodell er således en forenklet representasjon av et virkelig marked. Denne representasjonen er et nyttig beslutningsstøtteverktøy ved at den kan gi oss en grundigere forståelse av markedet, enten man ønsker å gjøre scenarioanalyser, teste effekten av endringer i markedsstrukturen, forklare faktiske observasjoner eller predikere framtiden. Det finnes flere måter å bygge forenklede matematiske representasjoner av virkelige marked på, men her belyses fundamentale

© 2019 by Optimeering AS. The power of better decisions.